Διάρθρωση προγράμματος ΜΒΑ (General Track)

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων ομαδοποιημένων σε τέσσερεις θεματικές ενότητες.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές μας επιλέγουν τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν κατά την χρονιά που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν την γραμματεία του University of Athens MBA αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας ή δύο θεματικών ενοτήτων.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων του ΜΒΑ (General track) παρακολουθούνται με συγκεκριμένη σειρά η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτής της σελίδας. Η προβολή των θεματικών ενοτήτων που ακολουθεί περιλαμβάνει τόσο την συνοπτική, όσο και την αναλυτική παρουσίαση τους.

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Χειμερινό εξάμηνο
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Εαρινό εξάμηνο
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

Χειμερινό εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
Εαρινό εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Χειμερινό εξάμηνο
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
Εαρινό εξάμηνο
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χειμερινό εξάμηνο
 • Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση
 • Διοίκηση Έργου
Εαρινό εξάμηνο
 • Έρευνα Αγοράς
 • Διοίκηση Αλλαγών

Αναλυτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics)
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη
(Module II: Finance and Accounting for Executives)
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Module III: Managerial Decision Making)
Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Module IV: Special Topics in Business Administration)

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 διδακτικές πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το European Credit Transfer System (ECTS). Αναλογικά, σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχούν 30 ECTS. Στο σύνολο του προγράμματος αντιστοιχούν 120 ECTS, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός που αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο University of Athens MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 διδακτικών πιστωτικών μονάδων.