Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens MBA)» αποτελεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την γενική ειδίκευση (general track) του ΜΒΑ, προσφέρονται εναλλακτικά/επιπρόσθετα 3 ειδικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν:

  • MBA (Γενική ειδίκευση)
  • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
  • MBA με ειδίκευση την Λογιστική
  • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές μας επιλέγουν τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν κατά την χρονιά που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν την γραμματεία του University of Athens MBA αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας ή δύο θεματικών ενοτήτων.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές μας επιλέγουν τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν κατά την χρονιά που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν την γραμματεία του University of Athens MBA αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας ή δύο θεματικών ενοτήτων.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων ομαδοποιημένων σε τέσσερεις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα διδάσκονται κατά την διάρκεια του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου και παρακολουθούνται με συγκεκριμένη σειρά όπως φαίνεται στην «Διάρθρωση Προγράμματος».

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration)».

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration)».

Το πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για να επιτύχει ο φοιτητής τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών του. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα, 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι του λαμβάνουν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική και η ελληνική.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τονίζουμε ότι στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος έχουν αναρτηθεί οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις επί της ύλης, καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για να αυξάνουν οι φοιτητές μας τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται Σάββατα ή Κυριακές. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου και την εκπόνηση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται Σάββατα ή Κυριακές. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου και την εκπόνηση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας.