Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens MBA)» αποτελεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την γενική ειδίκευση διοίκησης επιχειρήσεων (general track) του ΜΒΑ, προσφέρονται εναλλακτικά/επιπρόσθετα 3 ειδικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν:

  • MBA (Γενική ειδίκευση)
  • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
  • MBA με ειδίκευση τη Λογιστική
  • MBA με ειδίκευση τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο University of Athens MBA είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Η παρακολούθηση των 12 μαθημάτων για το πτυχίο σε κατάστασης πλήρους φοίτησης διαρκεί 18 μήνες, ενώ σε μερική φοίτηση,  έως 3 έτη.

Οι φοιτήτριες / φοιτητές μας, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζουν την ένταση των σπουδών τους.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά έτη, ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές μας επιλέγουν τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν κατά την χρονιά που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν την γραμματεία του University of Athens MBA αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας ή δύο θεματικών ενοτήτων.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων.

Τα πρώτα 8 μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Τα τελευταία 4 μαθήματα επιλέγονται βάσει των προσωπικών επιθυμιών αλλά και του επιστημονικού υποβάθρου των φοιτητών μας.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην αγγλική γλώσσα, ο τίτλος του διπλώματος είναι National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration)».

Στο University of Athens MBA, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές μας, προαιρετικά και χωρίς κόστος, μπορούν να παρακολουθήσουν:

  • τις δράσεις μας στο University of Athens MBA Business Series και
  • το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων «Up-Skilling Program».

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τονίζουμε ότι στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος έχουν αναρτηθεί οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις επί της ύλης, καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για να αυξάνουν οι φοιτητές μας τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).

Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται Σάββατα ή Κυριακές, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).

Οι ΟΣΣ του Προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται Σάββατα ή Κυριακές, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αποφοίτων μας στη χρήση του γραπτού λόγου σε επίπεδο report, όπως δηλαδή διενεργούνται στις επιχειρήσεις, έχει προβλεφθεί η εκπόνηση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων.