Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής University of Athens MBA


Ευαγγελία Σιάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Ιωάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Επίκουρη Καθηγήτρια