Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής
Διευθυντής University of Athens MBA


Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής University of Athens MBA


Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση την Λογιστική


Ιωάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας