Διάρθρωση προγράμματος

ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική & Ασφαλιστική Διοίκηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων.

Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 4 μαθήματα για την πλήρη φοίτηση και 2 μαθήματα για τη μερική φοίτηση.

 

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Επιχειρηματική Αναλυτική

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ' Εξάμηνο (Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)

(Επιλέγονται 4 από τα 8 προσφερόμενα μαθήματα)
 • Ασφάλιση
 • Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance
 • Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech 
 • Τραπεζική 
 • Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων
 • Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών 
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση

Αναλυτική Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες (Management and Leadership)

Σκοπός του μαθήματος «Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, θεωρίες και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους εξοικειώσει με μεθοδολογίες, μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση της φύσης, των τύπων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων οργανώσεων, να κατανοήσουν το ρόλο του μάνατζερ καθώς και τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος). Επιπλέον, στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε σημαντικούς τομείς που διέπουν τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών δίνοντας έμφαση στις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες καθώς και στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση κάθε μορφής σύγχρονης οργάνωσης.

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Σκοπός του μαθήματος «Επιχειρηματική Αναλυτική» είναι να προσφέρει το απαιτούμενο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων στα στελέχη μιας επιχείρησης αναφορικά με τη στατιστική και τις εφαρμογές της σε ζητήματα επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics). Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι: α) η διαμόρφωση της στατιστικής σκέψης στους φοιτητές ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν για την επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική, και β) η ανάλυση των βασικών μεθόδων προβλέψεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό επιδιώκει να προσφέρει το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων περιγραφικής στατιστικής, στατιστικής συμπερασματολογίας και τεχνικών προβλέψεων για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σε διάφορα προβλήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Excel.

Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Business Economics)

Σκοπός του μαθήματος «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου στην οικονομική θεωρία και στις αλληλεπιδράσεις που αυτή έχει τόσο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και με τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο επίπεδο της ανάλυσης και επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στα πρακτικά ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι τα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το οικονομικό περιβάλλον (εγχώριο, περιφερειακό και παγκόσμιο). Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να μυήσουμε τους εκπαιδευόμενους α) στις σχέσεις που διασυνδέουν τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες, β) στα χαρακτηριστικά της ασκούμενης από το κράτος οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ρύθμισης του οικονομικού κύκλου και γ) της επίδρασης όλων αυτών στις επιχειρήσεις.

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Reporting and Analysis)

Σκοπός του μαθήματος «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τα κύρια χαρακτηριστικά και μέρη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το πλαίσιο ανάλυσης αυτών με διάφορες τεχνικές, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις και τους περιορισμούς της ανάλυσης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα διάφορα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τη δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση προκειμένου να αξιολογούν την τρέχουσα και μελλοντική οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικών, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων. Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης προς τους φοιτητές αναφορικά με τη λειτουργία συγκεκριμένων εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης.

Β' Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic Management)

Σκοπός του μαθήματος «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές και παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων). Επιπλέον με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα στρατηγικού μάνατζμεντ στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν στον τρόπο που τα στελέχη της επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες για την αγορά και τους πελάτες, τις επεξεργάζονται και τις αξιοποιούν για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε σχέση με την τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση της επιχείρησης στο μυαλό του κοινού-στόχου. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία του μείγματος μάρκετινγκ για την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, τη δημιουργία ισχυρών επωνυμιών και την απόκτηση υψηλού μεριδίου αγοράς.

Χρηματοοικονομική και Λογιστική (Finance and Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις βασικές πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής και να παρουσιάσει όλες τις γνώσεις που ένα στέλεχος επιχείρησης πρέπει να έχει για να κατανοεί τη λογιστική πληροφόρηση. Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών στο τρόπο λειτουργίας των αγορών, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης των εταιρειών και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη του λογιστηρίου μίας επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και τις παρέχουν για να αξιοποιηθούν από τους λήπτες αποφάσεων, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στο εξωτερικό αυτής.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ) και την επίτευξη εργασιακής αριστείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση και εξοικείωση με τις βασικές διοικητικές πρακτικές και λειτουργίες της ΔΑΔ (ανάλυση θέσης εργασίας, προσέλκυση ταλέντων, επιλογή εργαζομένων, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, πολιτική αμοιβών, υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας) και να κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος της ΔΑΔ και τις αρμοδιότητες των στελεχών της. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης και σε ειδικά θέματα ΔΑΔ καθώς επίσης και η ανάπτυξη και η ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.

Γ' Εξάμηνο (Επιλέγονται 4 από τα 8 μαθήματα)

Ασφάλιση (Insurance)

Σκοπός του μαθήματος «Ασφάλιση» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη μίας ασφαλιστικής επιχείρησης προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους, ανάλογα με το τομέα της ασφαλιστικής επιχείρησης στον οποίο απασχολούνται, προκειμένου το αποτέλεσμα της εργασίας τους να μπορεί να αξιοποιηθεί από τα στελέχη των άλλων τομέων της επιχείρησης και το συνολικό αποτέλεσμα να μπορεί να αξιοποιηθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης σε θέματα ανάπτυξης εργασιών και πληροφόρησης της εποπτείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο που εφαρμόζονται στην πράξη οι νομοθετικές και εποπτικές απαιτήσεις φερεγγυότητας του Solvency II. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί μία επιχείρηση, του τρόπου που αυτή η λειτουργία αποτυπώνεται στα παραγωγικά αποτελέσματά της και του πως η νομοθετικές και εποπτικές υποχρεώσεις επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance (Insurance Marketing, Sales and Bancassurance)

Ο σκοπός του μαθήματος «Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στο μάρκετινγκ και στα δίκτυα πωλήσεων του ασφαλιστικού κλάδου. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μία σφαιρική γνώση σχετικά με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις ώστε να μπορούν μελλοντικά να εργαστούν σε ένα τμήμα Μάρκετινγκ ή Πωλήσεων μιας ασφαλιστικής εταιρείας γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητούμενα της καθημερινότητας. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μάθουν να σκέφτονται ως ανώτερα διοικητικά στελέχη και να κατανοούν τις απαιτήσεις μίας τέτοιας θέσης, αλλά και να αποκτήσουν τα βασικά εφόδια να ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις όποιες απαιτήσεις.

Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων (Actuarial and Insurance Risk Management)

Σκοπός του μαθήματος «Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που η διοίκηση και τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης μίας ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να κατέχουν ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν επαρκώς στον στρατηγικό σχεδιασμό και στις πολιτικές της επιχείρησης τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τους ασφαλιστικούς κινδύνους, τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν την φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, τα βασικά εργαλεία διαχείρισής τους καθώς και τον ρόλο της κατάλληλης διακυβέρνησης, με έμφαση στον ρόλο και τις αρμοδιότητες της αναλογιστικής λειτουργίας. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου αλλά και του εποπτικού και νομικού περιβάλλοντος που λειτουργεί μία ασφαλιστική επιχείρηση, με έμφαση στις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου της «Φερεγγυότητας ΙΙ».

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech (Financial Technology)

Σκοπός του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - FinTech» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών μετασχηματίζει τις βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο που διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, έχουν επιδράει στις διάφορες διαδικασίες παροχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου που το σύγχρονο χρηματοοικονομικό σύστημα μετασχηματίζεται, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα οφέλη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και να προστατεύονται από τους τους κινδύνους.

Τραπεζική (Banking)

Σκοπός του μαθήματος «Τραπεζική» είναι η απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται από στελέχη επιχειρήσεων γενικότερα και στελέχη τραπεζών ειδικότερα για την κατανόηση του ρόλου των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία γενικότερα. Κύρια επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις βασικές λειτουργίες των τραπεζών, τα είδη τραπεζικής και τραπεζικών εργασιών, τις βασικές πηγές εσόδων και εξόδων και τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες της τραπεζικής οικονομικής που θα τους είναι χρήσιμες στην παρακολούθηση άλλων μαθημάτων τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων (Investment Analysis and Asset Risk Management)

Σκοπός του μαθήματος «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Κινδύνων» είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και την ορθή αποτίμηση των επενδύσεων στην αγορά. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, τους κινδύνους που απορρέουν από επενδύσεις στις αγορές καθώς και να γνωρίζουν εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων, όπως είναι η διασπορά των επενδύσεων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των βασικών θεωριών της διαχείρισης κινδύνων μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, των διαδικασιών της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, των πλεονεκτημάτων της διαφοροποίησης, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των επενδυτικών στρατηγικών κ.α..

Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών (Commercial Bank Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών» είναι η απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται από στελέχη τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διοικείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κύρια επιδίωξη του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τεχνικές παρακολούθησης εσόδων και εξόδων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισης και αντιμετώπισης βασικών χρηματοοικονομικών κινδύνων. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη των ζητημάτων που προκύπτουν από τη χάραξη της στρατηγικής ενός τραπεζικού ιδρύματος σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση (Management Accounting – Cost Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση» είναι να δημιουργήσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους και της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εμβαθύνοντας στις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ουσιαστικό ρόλο της Διοικητικής Λογιστικής στην αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού. Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής, να υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος περιόδου, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της αποτίμησης των αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και ετοίμων προϊόντων) και της Κατά Παραγγελίας Κοστολόγησης καθώς και της κατάρτισης των προϋπολογισμών.

Οι φοιτητές του ΜΒΑ με ειδίκευση στην Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση, στο πλαίσιο του Γ' Εξαμήνου, επιλέγουν τέσσερα από τα οκτώ προσφερόμενα μαθήματα, ανάλογα με το αν επιθυμούν να εμβαθύνουν στην «Ασφαλιστική Διοίκηση» ή στην «Τραπεζική Διοίκηση».

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 διδακτικές πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το European Credit Transfer System (ECTS). Αναλογικά, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 ECTS. Στο σύνολο του προγράμματος αντιστοιχούν 90 ECTS.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.