Διάρθρωση προγράμματος ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική & Ασφαλιστική Διοίκηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων ομαδοποιημένων σε τέσσερεις θεματικές ενότητες.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές μας επιλέγουν τον αριθμό των θεματικών ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν κατά την χρονιά που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν την γραμματεία του University of Athens MBA αν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μίας ή δύο θεματικών ενοτήτων.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων του ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική & Ασφαλιστική Διοίκηση παρακολουθούνται με συγκεκριμένη σειρά η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτής της σελίδας. Η προβολή των θεματικών ενοτήτων που ακολουθεί περιλαμβάνει τόσο την συνοπτική, όσο και την αναλυτική παρουσίαση τους.

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Χειμερινό εξάμηνο
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Εαρινό εξάμηνο
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη

Χειμερινό εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Ανάλυση Επενδύσεων
Εαρινό εξάμηνο
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Χειμερινό εξάμηνο
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
Εαρινό εξάμηνο
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματική Ενότητα ΙV: Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση

Χειμερινό εξάμηνο
 • Τραπεζική
 • Ασφάλιση
 • Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Bancassurance
Εαρινό εξάμηνο
 • Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών
 • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech
 • Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων

Οι φοιτητές επιλέγουν δύο από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου

Αναλυτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics)
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη
(Module II: Finance and Accounting for Executives)
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Module III: Managerial Decision Making)
Θεματική Ενότητα ΙV: Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
(Module IV: Bank and Insurance Management)

Οι φοιτητές του ΜΒΑ με ειδίκευση στην Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση, στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας IV, επιλέγουν δύο από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου.

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 διδακτικές πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το European Credit Transfer System (ECTS). Αναλογικά, σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχούν 30 ECTS. Στο σύνολο του προγράμματος αντιστοιχούν 120 ECTS, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός που αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο University of Athens MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 διδακτικών πιστωτικών μονάδων.