Διάρθρωση προγράμματος

ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων .

Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 4 μαθήματα για την πλήρη φοίτηση και 2 μαθήματα για τη μερική φοίτηση.

 

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρηματική Αναλυτική 

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γ' Εξάμηνο (Λογιστική)

(Επιλέγονται 4 από τα 5 προσφερόμενα μαθήματα)
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση 
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Ελεγκτική Λογιστική
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Φορολογία και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Αναλυτική Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες (Management and Leadership)

Σκοπός του μαθήματος «Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, θεωρίες και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους εξοικειώσει με μεθοδολογίες, μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση της φύσης, των τύπων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων οργανώσεων, να κατανοήσουν το ρόλο του μάνατζερ καθώς και τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος). Επιπλέον, στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε σημαντικούς τομείς που διέπουν τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών δίνοντας έμφαση στις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες καθώς και στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση κάθε μορφής σύγχρονης οργάνωσης.

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Σκοπός του μαθήματος «Επιχειρηματική Αναλυτική» είναι να προσφέρει το απαιτούμενο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων στα στελέχη μιας επιχείρησης αναφορικά με τη στατιστική και τις εφαρμογές της σε ζητήματα επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics). Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι: α) η διαμόρφωση της στατιστικής σκέψης στους φοιτητές ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν για την επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική, και β) η ανάλυση των βασικών μεθόδων προβλέψεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό επιδιώκει να προσφέρει το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων περιγραφικής στατιστικής, στατιστικής συμπερασματολογίας και τεχνικών προβλέψεων για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σε διάφορα προβλήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Excel.

Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Business Economics)

Σκοπός του μαθήματος «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου στην οικονομική θεωρία και στις αλληλεπιδράσεις που αυτή έχει τόσο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και με τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο επίπεδο της ανάλυσης και επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στα πρακτικά ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι τα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το οικονομικό περιβάλλον (εγχώριο, περιφερειακό και παγκόσμιο). Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να μυήσουμε τους εκπαιδευόμενους α) στις σχέσεις που διασυνδέουν τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες, β) στα χαρακτηριστικά της ασκούμενης από το κράτος οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ρύθμισης του οικονομικού κύκλου και γ) της επίδρασης όλων αυτών στις επιχειρήσεις.

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Reporting and Analysis)

Σκοπός του μαθήματος «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τα κύρια χαρακτηριστικά και μέρη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το πλαίσιο ανάλυσης αυτών με διάφορες τεχνικές, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις και τους περιορισμούς της ανάλυσης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα διάφορα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τη δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση προκειμένου να αξιολογούν την τρέχουσα και μελλοντική οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικών, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων. Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης προς τους φοιτητές αναφορικά με τη λειτουργία συγκεκριμένων εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης.

Β' Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic Management)

Σκοπός του μαθήματος «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές και παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων). Επιπλέον με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα στρατηγικού μάνατζμεντ στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν στον τρόπο που τα στελέχη της επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες για την αγορά και τους πελάτες, τις επεξεργάζονται και τις αξιοποιούν για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε σχέση με την τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση της επιχείρησης στο μυαλό του κοινού-στόχου. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία του μείγματος μάρκετινγκ για την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, τη δημιουργία ισχυρών επωνυμιών και την απόκτηση υψηλού μεριδίου αγοράς.

Χρηματοοικονομική και Λογιστική (Finance and Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις βασικές πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής και να παρουσιάσει όλες τις γνώσεις που ένα στέλεχος επιχείρησης πρέπει να έχει για να κατανοεί τη λογιστική πληροφόρηση. Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών στο τρόπο λειτουργίας των αγορών, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης των εταιρειών και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη του λογιστηρίου μίας επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και τις παρέχουν για να αξιοποιηθούν από τους λήπτες αποφάσεων, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στο εξωτερικό αυτής.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ) και την επίτευξη εργασιακής αριστείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση και εξοικείωση με τις βασικές διοικητικές πρακτικές και λειτουργίες της ΔΑΔ (ανάλυση θέσης εργασίας, προσέλκυση ταλέντων, επιλογή εργαζομένων, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, πολιτική αμοιβών, υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας) και να κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος της ΔΑΔ και τις αρμοδιότητες των στελεχών της. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης και σε ειδικά θέματα ΔΑΔ καθώς επίσης και η ανάπτυξη και η ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.

Γ' Εξάμηνο (Επιλέγονται 4 από τα 5 μαθήματα)

Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση (Management Accounting – Cost Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση» είναι να δημιουργήσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους και της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εμβαθύνοντας στις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ουσιαστικό ρόλο της Διοικητικής Λογιστικής στην αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού. Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής, να υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος περιόδου, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της αποτίμησης των αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και ετοίμων προϊόντων) και της Κατά Παραγγελίας Κοστολόγησης καθώς και της κατάρτισης των προϋπολογισμών.

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Advanced Financial Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη του λογιστηρίου μίας επιχείρησης συλλέγουν, επεξεργάζονται και καταγράφουν πληροφορίες που αφορούν σε βασικές κατηγορίες κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως, επίσης, στις υποχρεώσεις και την καθαρή θέση μιας τέτοιας οντότητας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία και εφαρμογή των βασικών κανόνων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, να κατανοήσουν την έννοια της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου και τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της λογιστικής πολιτικής της εύλογης αξίας από μια επιχείρηση, και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη απεικόνιση λογιστικών γεγονότων που αφορούν σε υποχρεώσεις και πιθανές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Τέλος, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης συγκεκριμένων γεγονότων σε επιμέρους σημαντικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, όπως, για παράδειγμα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα και τα ίδια κεφάλαια.

Ελεγκτική Λογιστική (Auditing)

Σκοπός του μαθήματος «Ελεγκτική Λογιστική» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η ανώτατη διοίκηση μιας επιχείρησης διοικεί και παρακολουθεί τις λειτουργίες αυτής, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις προς επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης εν γένει. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή προτάσεων βελτιώσεων και διορθωτικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θεσπίσει η διοίκηση.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards)

Σκοπός του μαθήματος «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (Δ.Π.Χ.Α.) είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το πλαίσιο των διεθνών λογιστικών προτύπων και η ουσιαστική ενίσχυση της ικανότητάς τους για ανάγνωση και αξιολόγηση της παρεχόμενης πληροφόρησης στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από οντότητες που έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Δ.Π.Χ.Α.. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση εκείνων των Δ.Π.Χ.Α. που θα συμβάλουν στη λήψη ορθότερων επενδυτικών ή άλλων αποφάσεων σχετικά με μια οντότητα, επί τη βάση των πληροφοριών που παρέχονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Φορολογία και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Taxation and Decision Making)

Σκοπός του μαθήματος «Φορολογία και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν την επίδραση της φορολογίας στη λήψη αποφάσεων εστιάζοντας στις πρακτικές πλευρές του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της φορολογίας και πως αυτή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσεων σχετικών με τα κύρια χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Οι φοιτητές του ΜΒΑ με ειδίκευση στην Λογιστική, στο πλαίσιο του Γ' Εξαμήνου, επιλέγουν τέσσερα από τα πέντε προσφερόμενα μαθήματα.

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 διδακτικές πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το European Credit Transfer System (ECTS). Αναλογικά, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 ECTS. Στο σύνολο του προγράμματος αντιστοιχούν 90 ECTS.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.