Διάρθρωση προγράμματος

ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο University of Athens MBA απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων.

Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 4 μαθήματα για την πλήρη φοίτηση και 2 μαθήματα για τη μερική φοίτηση.

Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος σπουδών

Α' Εξάμηνο

 • Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες 
 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
 • Επιχειρηματική Αναλυτική 

Β' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική και Λογιστική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ' Εξάμηνο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)

(Επιλέγονται 4 από τα 7 προσφερόμενα μαθήματα)
 • Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 • Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας 
 • Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα και Εξαγορές - Συμμαχίες στη Φαρμακοβιομηχανία 
 • Φαρμακοοικονομία
 • Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία 
 • Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση 

Αναλυτική Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες (Management and Leadership)

Σκοπός του μαθήματος «Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, θεωρίες και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους εξοικειώσει με μεθοδολογίες, μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση της φύσης, των τύπων και των χαρακτηριστικών των σύγχρονων οργανώσεων, να κατανοήσουν το ρόλο του μάνατζερ καθώς και τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος). Επιπλέον, στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε σημαντικούς τομείς που διέπουν τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών δίνοντας έμφαση στις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες καθώς και στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση κάθε μορφής σύγχρονης οργάνωσης.

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Σκοπός του μαθήματος «Επιχειρηματική Αναλυτική» είναι να προσφέρει το απαιτούμενο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων στα στελέχη μιας επιχείρησης αναφορικά με τη στατιστική και τις εφαρμογές της σε ζητήματα επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics). Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι: α) η διαμόρφωση της στατιστικής σκέψης στους φοιτητές ώστε να μπορούν να την εφαρμόσουν για την επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική, και β) η ανάλυση των βασικών μεθόδων προβλέψεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το μάθημα αυτό επιδιώκει να προσφέρει το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων περιγραφικής στατιστικής, στατιστικής συμπερασματολογίας και τεχνικών προβλέψεων για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σε διάφορα προβλήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση του λογισμικού Microsoft Excel.

Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Business Economics)

Σκοπός του μαθήματος «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου στην οικονομική θεωρία και στις αλληλεπιδράσεις που αυτή έχει τόσο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις όσο και με τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στο επίπεδο της ανάλυσης και επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στα πρακτικά ζητήματα μακροοικονομικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι τα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να προβούν στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα το οικονομικό περιβάλλον (εγχώριο, περιφερειακό και παγκόσμιο). Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να μυήσουμε τους εκπαιδευόμενους α) στις σχέσεις που διασυνδέουν τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες, β) στα χαρακτηριστικά της ασκούμενης από το κράτος οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ρύθμισης του οικονομικού κύκλου και γ) της επίδρασης όλων αυτών στις επιχειρήσεις.

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Reporting and Analysis)

Σκοπός του μαθήματος «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τα κύρια χαρακτηριστικά και μέρη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το πλαίσιο ανάλυσης αυτών με διάφορες τεχνικές, θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις και τους περιορισμούς της ανάλυσης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα διάφορα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τη δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση προκειμένου να αξιολογούν την τρέχουσα και μελλοντική οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων σχετικών, για παράδειγμα, με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων. Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης προς τους φοιτητές αναφορικά με τη λειτουργία συγκεκριμένων εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης.

Β' Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic Management)

Σκοπός του μαθήματος «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές και παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων). Επιπλέον με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα στρατηγικού μάνατζμεντ στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι η προσφορά και η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν στον τρόπο που τα στελέχη της επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες για την αγορά και τους πελάτες, τις επεξεργάζονται και τις αξιοποιούν για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε σχέση με την τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση της επιχείρησης στο μυαλό του κοινού-στόχου. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία του μείγματος μάρκετινγκ για την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες, τη δημιουργία ισχυρών επωνυμιών και την απόκτηση υψηλού μεριδίου αγοράς.

Χρηματοοικονομική και Λογιστική (Finance and Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τις βασικές πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής και να παρουσιάσει όλες τις γνώσεις που ένα στέλεχος επιχείρησης πρέπει να έχει για να κατανοεί τη λογιστική πληροφόρηση. Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητών στο τρόπο λειτουργίας των αγορών, τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης των εταιρειών και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τον τρόπο που τα στελέχη του λογιστηρίου μίας επιχείρησης συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και τις παρέχουν για να αξιοποιηθούν από τους λήπτες αποφάσεων, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στο εξωτερικό αυτής.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού (ΑΔ) και την επίτευξη εργασιακής αριστείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρεία γνώση και εξοικείωση με τις βασικές διοικητικές πρακτικές και λειτουργίες της ΔΑΔ (ανάλυση θέσης εργασίας, προσέλκυση ταλέντων, επιλογή εργαζομένων, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, πολιτική αμοιβών, υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας) και να κατανοήσουν το ρόλο του τμήματος της ΔΑΔ και τις αρμοδιότητες των στελεχών της. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης σε εργασιακές πρακτικές υψηλής απόδοσης και σε ειδικά θέματα ΔΑΔ καθώς επίσης και η ανάπτυξη και η ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.

Γ' Εξάμηνο (Επιλέγονται 4 από τα 7 μαθήματα)

Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Health Economics and Healthcare Management)

Σκοπός του μαθήματος «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα οικονομικά, την οργάνωση και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας δίνοντας έμφαση στις τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης και ηγετικής διοίκησης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της οργάνωσης και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας και η αξιολόγηση της εφικτότητας των στόχων του Ευρωπαϊκού Υγειονομικού Μοντέλου ως προς την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την μακροχρόνια βιωσιμότητα. Αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν: την ζήτηση, την προσφορά, το κόστος, και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών υγείας εστιάζοντας σε επιτυχημένες case studies. Επιπλέον με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή τεκμηριωμένης γνώσης για την διοίκηση και οργάνωση του κράτους, των ασφαλιστικών φορέων υγείας και των επιχειρήσεων υγείας, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές κόστους, παραγωγικότητας, και ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων πόρων υγείας.

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment)

Σκοπός του μαθήματος «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας» είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και του ρόλου της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις υπηρεσίες υγείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος HTA και τις καλύτερες πρακτικές βάσει μελετών περίπτωσης, του τρόπου εφαρμογής των διαφόρων μεθόδων κλινικής και οικονομικής αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και τις διάφορες προσεγγίσεις στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στην HTA. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσεων αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων και πολιτικών αξιολόγησης της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα και Εξαγορές - Συμμαχίες στη Φαρμακοβιομηχανία (Pharmaceutical Business, Acquisitions and Strategic Alliances)

Σκοπός του μαθήματος «Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα και Εξαγορές - Συμμαχίες στη Φαρμακοβιομηχανία» είναι η κατανόηση των ζητημάτων επιχειρηματικότητας και στρατηγικής στον χώρο του φαρμάκου. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η καλλιέργεια επιχειρησιακών δεξιοτήτων & ευφυίας (competences & human intelligence), η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση και υλοποίηση επιτυχημένων επιχειρηματικών κινήσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών στη φαρμακοβιομηχανία. Το μάθημα αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές και παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων). Επιπλέον με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τα βασικά λάθη που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία σημαντικών αλλαγών.

Φαρμακοοικονομία (Pharmacoeconomics)

Σκοπός του μαθήματος «Φαρμακοοικονομία» είναι η εισαγωγή στα θεματικά πεδία που αφορούν στον κλάδο του φαρμάκου με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις εγκριτικές διαδικασίες, στην τιμολόγηση και στην αποζημίωση. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης, το θέμα της χρηματοδότησης των φαρμακευτικών δαπανών καθώς και τα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής για τη συγκράτηση του κόστους της φαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και για τις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα δημόσια συστήματα φαρμακευτικής φροντίδας, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και οι ασθενείς λόγω της πληθυσμιακής γήρανσης, του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της νοσηρότητας και της αλματώδους εξέλιξης της φαρμακευτικής τεχνολογίας.

Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία (Healthcare Risk Management)

Σκοπός του μαθήματος «Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία» είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρεία και τις μεθόδους της επιστήμης λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Το πρόγραμμα του μαθήματος προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων και την κατασκευή μοντέλων προσομοίωσης καθώς και στη χρήση πρακτικών εφαρμογών που αφορούν στα συστήματα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι, μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές να είναι σε θέση να στελεχώσουν οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και οικονομικές μονάδες του κλάδου της υγείας οι οποίες χρησιμοποιούν ποσοτικές αναλύσεις για τη λήψη αποφάσεων.

Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Evaluation)

Σκοπός του μαθήματος «Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας» είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τα εργαλεία αξιολόγησης που εφαρμόζονται στον κλάδο της υγείας. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να δώσει την απαραίτητή κατάρτιση στους φοιτητές προκειμένου να στελεχώσουν μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλες μονάδες του κλάδου της παροχής υπηρεσιών υγείας. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι, μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και τις πρακτικές και αναλυτικές γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να ερμηνεύσουν και να πραγματοποιήσουν αναλύσεις κόστους-οφέλους, κόστους–χρησιμότητας, ποιότητας ζωής και εκβάσεων καθώς και αξιολογήσεις αποδοτικότητας, με απώτερο σκοπό τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων στην υγεία.

Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση (Management Accounting – Cost Accounting)

Σκοπός του μαθήματος «Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση» είναι να δημιουργήσει τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους και της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εμβαθύνοντας στις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ουσιαστικό ρόλο της Διοικητικής Λογιστικής στην αποτελεσματική διοίκηση ενός οργανισμού. Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής, να υπολογίζουν το βιομηχανικό κόστος περιόδου, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων. Επιπλέον, με το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύουμε στην παροχή γνώσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της αποτίμησης των αποθεμάτων (πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων και ετοίμων προϊόντων) και της Κατά Παραγγελίας Κοστολόγησης καθώς και της κατάρτισης των προϋπολογισμών.

Οι φοιτητές του ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο του Γ' Εξαμήνου, επιλέγουν τέσσερα από τα επτά προσφερόμενα μαθήματα  ανάλογα με το αν επιθυμούν να εστιάσουν αποκλειστικά στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» ή να εμβαθύνουν στην «Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα».

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 διδακτικές πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το European Credit Transfer System (ECTS). Αναλογικά, σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 ECTS. Στο σύνολο του προγράμματος αντιστοιχούν 90 ECTS.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου.