Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Δηλαδή, συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση διάφορων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του University of Athens MBA πραγματοποιούνται στην Αθήνα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και διεξάγονται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (δηλαδή σαββατοκύριακα). Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν, πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται, και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας ανά μάθημα η οποία προσμετρείται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού με στάθμιση 30%.

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (virtual learning environments - VLEs) και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Άρα υπάρχει πρόσθετη αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς και σε κάθε συμβατικό περιβάλλον αιθούσης. Οι «ώρες γραφείου», για παράδειγμα, είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό, όπου οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι διαθέσιμοι για «έναν προς έναν» συνεδρίες, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, μέσω του διαδικτύου (π.χ. Skype) ή «πρόσωπο με πρόσωπο».

Αλληλεπίδραση μέσω εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως είναι η e-class, το Microsoft Teams, το Webex κτλ, αποτελούν εργαλεία επικοινωνίας φοιτητών και καθηγητών με στόχο τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αυτές, ως ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με το διδακτικό προσωπικό. Στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (videos) με διαλέξεις σχετικές με την διδακτέα και εξεταστέα ύλη. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις διαλέξεις όποτε το επιθυμούν. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και σε συνδυασμό με τη δια ζώσης εκπαίδευση συμβάλει στην αποτελεσματική δια βίου μάθηση.

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη και παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές δεν απαιτείται να παρακολουθούν συμβατικά μαθήματα και διαλέξεις, εκτός από τις δια ζώσης ΟΣΣ. Έχουν τη δυνατότητα να μελετούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, στο γραφείο και σε οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση που υπάρχει από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν και να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς να διαταράσσεται η εργασία τους ή να υποχρεώνονται σε σημαντικές μετακινήσεις από τον τόπο εγκατάστασής τους.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων. Κατά την διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) για κάθε μάθημα.

Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος περιλαμβάνουν, πέραν των γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου, και την εκπόνηση μιας γραπτής εργασίας στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Η γραπτή εργασία καλύπτει το 30% του τελικού βαθμού με το υπόλοιπο 70% να προέρχεται από την γραπτή εξέταση. Κατά συνέπεια, η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων.

Στο χώρο http://eclass.uoa.gr/ βρίσκονται οι χώροι εργασίας των μαθημάτων του University of Athens MBA οι οποίοι είναι πολλαπλά χρήσιμοι για τις σπουδές σας. Κάθε μία/ένας από εσάς έχει πρόσβαση στους χώρους εργασίας των μαθημάτων που παρακολουθεί. Σε αυτούς τους χώρους θα βρείτε (μεταξύ άλλων):

 • το εκπαιδευτικό υλικό,
 • τις εργασίες και θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών, το οπτικοακουστικό υλικό (videos) από την ύλη του κάθε μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα μελέτης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, το ημερολόγιο του μαθήματος.

Επιπλέον, στην e-class ενημερώνεστε για διάφορα θέματα από το Διδάσκοντα του κάθε μαθήματος , βρίσκετε τις εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διευκρινίσεις, τρόπο βαθμολόγησης), χρήσιμο υλικό (π.χ. παροράματα των εγχειριδίων, διευθύνσεις από χρήσιμους δικτυακούς τόπους) όπως και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (“FAQs”) που μπορεί να έχετε.

Αναλυτικά, στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε:

 • Διαφάνειες, σημειώσεις και άρθρα στο πλαίσιο κάθε μαθήματος.
 • Δεκάδες videos με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την ύλη κάθε μαθήματος μαγνητοσκοπημένο από τους διδάσκοντες και προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.
 • Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Οπτικοακουστικού Υλικού και Γραπτών Εργασιών που αφορά στην οργάνωση της μελέτης σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών. Συνιστάται να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών και να το έχετε μαζί σας σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.
 • Την Ύλη των Εξετάσεων
 • Τις εκφωνήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων γραπτών εργασιών και εξετάσεων παλαιότερων ετών, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, παροράματα, ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια κ.λπ.), τρέχουσες ανακοινώσεις κ.ά.

Αναλυτικά, στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε:

 • Διαφάνειες, σημειώσεις και άρθρα στο πλαίσιο κάθε μαθήματος.
 • Δεκάδες videos με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την ύλη κάθε μαθήματος μαγνητοσκοπημένο από τους διδάσκοντες και προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.
 • Το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών που αφορά στην οργάνωση της μελέτης σας και τις ημερομηνίες παράδοσης των γραπτών εργασιών. Συνιστάται να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών και να το έχετε μαζί σας σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.
 • Την Ύλη των Εξετάσεων
 • Τις εκφωνήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις θεμάτων γραπτών εργασιών και εξετάσεων παλαιότερων ετών, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, παροράματα, ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια κ.λπ.), τρέχουσες ανακοινώσεις κ.ά.

Στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης των μαθημάτων του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαλείων οργάνωσης (π.χ. ημερολόγιο, ανακοινώσεις, βαθμολόγιο, σημειώσεις), ανάρτησης εργασιών και εκπόνησης ασκήσεων (π.χ. εργασίες ατομικές και ομαδικές, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ταιριάσματος, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης), ανταλλαγής απόψεων (π.χ. περιοχές συζητήσεων με τους διδάσκοντες, κουβεντούλας μεταξύ των εκπαιδευόμενων) αλλά και τηλεδιάσκεψης.

Τέλος, τονίζουμε ότι προαιρετικά και χωρίς κόστος, οι φοιτητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν το παράλληλο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τον τίτλο «Up-Skilling Program».