Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο National and Kapodistrian University of Athens MBA απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 12 μαθημάτων μέσα σε 18 μήνες για το πρόγραμμα της πλήρους φοίτησης (full time) ή 36 μήνες για το πρόγραμμα της μερικής φοίτησης (part time). Μελετήστε τη Διάρκεια & Δομή Φοίτησης για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 90, ενώ ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ή το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου (ανάλογα με τις αργίες που έχουν οριστεί σαββατοκύριακα και επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία). Το ακαδημαϊκό έτος έχει συνολική διάρκεια 34 εβδομάδων μελέτης και για τα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους, με τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται στον δικτυακό χώρο κάθε μαθήματος στην ηλεκτρονική τάξη. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε μάθημα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές-Συμβούλους (μέλη ΣΕΠ – Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΠΜΣ) του τμήματός σας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να σας ενημερώνουν, να σας εμψυχώνουν και να σας συμβουλεύουν.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις στο πλαίσιο κάθε μαθήματος είναι τετράωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ελληνική και η αγγλική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι σημαντική, καθώς η βιβλιογραφία είναι και στην αγγλική γλώσσα.