Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο National and Kapodistrian University of Athens MBA απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 16 μαθημάτων ομαδοποιημένων σε τέσσερεις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ). Οι φοιτητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δύο Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης (full time) και να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μας μπορούν να επιλέξουν μερική φοίτησης (part time) και να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους εντός τριών ή τεσσάρων ετών (δείτε Διάρκεια & Δομή Φοίτησης). Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 120, ενώ ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του European Credit Transfer and Accumulation System, 60 πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί ένα άτομο που φοιτά στο University of Athens MBA να παρακολουθήσει σε ένα ακαδημαϊκό έτος θεματικές ενότητες που αθροίζουν περισσότερες των 60 πιστωτικών μονάδων.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ή το πρώτο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου (ανάλογα με τις αργίες που έχουν οριστεί σαββατοκύριακα και επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία). Το ακαδημαϊκό έτος έχει συνολική διάρκεια 34 εβδομάδων μελέτης και για τα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους, με τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται στον δικτυακό χώρο κάθε θεματικής ενότητας στην ηλεκτρονική τάξη. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε μάθημα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους Καθηγητές-Συμβούλους (μέλη ΣΕΠ – Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΠΜΣ) του τμήματός σας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να σας ενημερώνουν, να σας εμψυχώνουν και να σας συμβουλεύουν.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις στο πλαίσιο κάθε μαθήματος είναι τετράωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ελληνική και η αγγλική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι σημαντική, καθώς η βιβλιογραφία είναι και στην αγγλική γλώσσα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
  • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
  • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 Management and Administration