Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time).

Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης (Full time) η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη.

Η διάρκεια φοίτησης δύναται να παραταθεί έως τέσσερα έτη (μερική φοίτηση, part time). Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρία επιλέγει την Θεματική Ενότητα (ή τις Θεματικές Ενότητες) που επιθυμεί να παρακολουθήσει, αρκεί το άθροισμα των διδακτικών μονάδων ανά έτος να μην υπερβαίνει τις 60 (σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία).

Αναλυτικότερα:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Full time): Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Part time): H φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι τέσσερα έτη.

Διάρκεια - Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του University of Athens MBA μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
5.800 €


Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να αθροίζουν συνολικά περισσότερες των 60 διδακτικών μονάδων (ECTS).

Οι θεματικές ενότητες μαθημάτων του University of Athens MBA έχουν 30 διδακτικές μονάδες η κάθε μία. Σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχούν τέσσερα μαθήματα με 7,5 διδακτικές μονάδες το κάθε ένα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε δύο έτη (full time) θα πρέπει να επιλέξει τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών κατά το πρώτο έτος και τις δύο τελευταίες θεματικές ενότητες κατά το δεύτερο έτος.

Είναι δεδομένο ότι το University of Athens MBA θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών για το πρόγραμμα της part time φοίτησης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.

Στο πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται συνδυασμοί επιλογής θεματικών ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.


1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος
Συνδυασμός Α 1η ΘΕ 2η και 3η ΘΕ 4η ΘΕ
Συνδυασμός Β 1η ΘΕ 2η ΘΕ 3η και 4η ΘΕ
Συνδυασμός Γ 1η και 2η ΘΕ 3η ΘΕ 4η ΘΕ
Συνδυασμός Δ 1η ΘΕ 2η ΘΕ 3η ΘΕ 4η ΘΕ

ΘΕ = Θεματική ενότητα μαθημάτων

Σε κάθε ΘΕ αντιστοιχούν τέσσερα μαθήματα (δύο κατά το χειμερινό εξάμηνο και δύο κατά το εαρινό εξάμηνο)

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ακαδημαϊκό έτος, ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει θεματικές ενότητες των οποίων το άθροισμα των διδακτικών μονάδων υπερβαίνει τις 60. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους στο πλαίσιο που τους εκφράζει και τους χαρακτηρίζει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές δηλώνουν στη γραμματεία του University of Athens MBA τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσουν κατά την ερχόμενη χρονιά. Οι θεματικές ενότητες δηλώνονται αποκλειστικά με τη σειρά που αναγράφονται στον κανονισμό.