Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time).

Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης (Full time) η διάρκεια σπουδών είναι 18 μήνες.

Η διάρκεια φοίτησης δύναται να παραταθεί έως 36 μήνες (μερική φοίτηση, part time)

Συνοψίζουμε:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (Full time): Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης (Part time): H φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι 36 μήνες.

Διάρκεια - Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του University of Athens MBA μπορούν να επιλέξουν μεταξύ προγραμμάτων πλήρους (Full time study) ή/και μερικής φοίτησης (Part time study).


Συνολικό κόστος
5.700 €


Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να αθροίζουν συνολικά περισσότερες των 60 διδακτικών μονάδων (ECTS).

Τα μαθήματα του University of Athens MBA έχουν 7,5 διδακτικές μονάδες το κάθε ένα. Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 12 μαθήματα για να λάβει το πτυχίο του ΜΒΑ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 18 μήνες (full time) θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 4 μαθήματα σε κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Είναι δεδομένο ότι το University of Athens MBA θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών για το πρόγραμμα της part time φοίτησης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνδυασμοί επιλογής μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.

Στο πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται συνδυασμοί επιλογής μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για το πρόγραμμα της part time φοίτησης.

  1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο
Συνδυασμός Α 4 μαθήματα 4 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα    
Συνδυασμός Β 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα 4 μαθήματα  
Συνδυασμός Γ 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα 2 μαθήματα

Όπως παρατηρείτε, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν την ένταση των σπουδών τους και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε 3 εξάμηνα στη full time φοίτηση, και σε 4, 5 ή 6 στην part time φοίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ακαδημαϊκό έτος, ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια, δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα των οποίων το άθροισμα των διδακτικών μονάδων υπερβαίνει τις 60. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις επιλογές τους στο πλαίσιο που τους εκφράζει και τους χαρακτηρίζει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές δηλώνουν στη γραμματεία του University of Athens MBA τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά την ερχόμενη χρονιά σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές.