Γενικές πληροφορίες

Το University of Athens MBA απονέμει βραβεία αριστείας στους/ις τρεις πρώτους φοιτητές/τριες του προγράμματος πλήρους φοίτησης (full time) και στους/ις τρεις πρώτους φοιτητές/τριες του προγράμματος μερικής φοίτησης (part time) με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου. Τα βραβεία αφορούν τους/τις φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν στο University of Athens MBA από το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.