Γενικές πληροφορίες

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του University of Athens MBA δύναται να χορηγεί έως τρεις (3) ανταποδοτικές υποτροφίες για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ανάλογα με τον αριθμό εισακτέων του και τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος. Το ποσό της ανταποδοτικής υποτροφίας δύναται να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης και υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του University of Athens MBA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε γυρίστε στη σελίδα των βραβείων - υποτροφιών για να δείτε τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το University of Athens MBA!