Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου – National and Kapodistrian University of Athens MBA