«Μέτρηση Απόδοσης και Ψηφιοποίηση στον Ναυτιλιακό Κλάδο» – Έρευνα του University of Athens MBA