Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το University of Athens MBA

1Τι είναι το University of Athens MBA;

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

  • ΜΒΑ (General Track)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).
2Τι τίτλος απονέμεται;

Η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens MBA - NKUA MBA)». Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).
3Το University of Athens MBA είναι πλήρους φοίτησης;

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε δύο έτη και το αργότερο σε τέσσερα έτη. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τόσο για πλήρη φοίτηση, όσο και για μερική.

4Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται;

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο του University of Athens MBA είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και με την χρήση διάφορων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

5Πότε απονέμεται ο τίτλος του University of Athens MBA;

Ο μεταπτυχιακός τίτλος του University of Athens MBΑ απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 16 μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)

1Τι είναι η θεματική ενότητα;

Η Θεματική Ενότητα (ΘΕ) είναι το σύνολο τεσσάρων μαθημάτων που συνδέονται μεταξύ τους γνωστικά. Οι φοιτητές του University of Athens MBΑ επιλέγουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αν θα παρακολουθήσουν μία ή δύο θεματικές ενότητες. Καθορίζουν δηλαδή την ένταση των σπουδών τους.

2Ποιες είναι οι Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) του University of Athens MBA;

Κάθε μία από τις τέσσερεις επιλογές φοίτησης στο University of Athens MBA έχει τέσσερεις Θεματικές Ενότητες. Κάποιες Θεματικές Ενότητες είναι κοινές, δημιουργώντας μία κοινή βάση φοίτησης. Κάθε μία από τις ΘΕ έχει τέσσερα μαθήματα.

3Τι είναι οι ECTS;

Οι ECTS είναι οι διδακτικές μονάδες που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 ανά ακαδημαϊκό έτος. Το University of Athens MBA προσφέρει 120 ECTS, δηλαδή τον μέγιστο αριθμό που συνδέεται με μεταπτυχιακά προγράμματα.

4Πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια ενός έτους;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ δύο θεματικές ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο συνδυασμός θεματικών ενοτήτων για πλήρη φοίτηση περιλαμβάνει τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες κατά το 1ο έτος και τις δύο επόμενες κατά το 2ο έτος.

5Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της φοιτήτριας/του φοιτητή για να επιτύχει σε μία θεματική ενότητα;

Στο πλαίσιο μιας ΘΕ, μία φοιτήτρια / ένας φοιτητής παρακολουθεί 4 εξαμηνιαία μαθήματα (2 μαθήματα το πρώτο εξάμηνο και 2 μαθήματα το δεύτερο εξάμηνο), υποβάλει 1 γραπτή εργασία για κάθε μάθημα και εξετάζεται σε κάθε μάθημα μετά τη περίοδο διδασκαλίας του.

6Είναι υποχρεωτική η υποβολή γραπτής εργασίας στο πλαίσιο κάθε μαθήματος;

Όχι, η υποβολή της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή όμως ο βαθμός της εργασίας σταθμίζεται με 30%, η μη υποβολή της επηρεάζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος.

7Ποια είναι η λογική των εργασιών;

Βασικός στόχος των εργασιών δεν είναι να εξεταστείτε (με την αυστηρή έννοια) στην διαμορφωμένη ύλη. Στόχος αποτελεί η εργασία να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει σε καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Άρα, οι εργασίες αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία μελέτης.

8Ποιος με κατευθύνει ως προς το τι και πώς να διαβάσω;

Για κάθε μάθημα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά εβδομάδα και κάθε ομάδα φοιτητών έχει σύμβουλο – καθηγητή που απαντά σε όλα τα ερωτήματα, είτε δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως τρόπο. Επιπρόσθετα, σε όλες τις ηλεκτρονικές τάξεις των θεματικών ενοτήτων υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό των διδασκόντων που μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε θέλετε και να κατανοήσετε την διδακτέα ύλη.

9Αν αποτύχω στη τελική εξέταση, υπάρχει άλλη εξέταση;

Ναι. Διεξάγεται και επαναληπτική εξέταση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις

1Τι είναι η ΟΣΣ;

ΟΣΣ είναι η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Ουσιαστικά είναι μία συνάντηση στην οποία διδάσκονται και παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της ύλης, γίνονται ομιλίες και λύνονται απορίες.

2Κάθε πότε γίνεται ΟΣΣ;

ΟΣΣ γίνονται περίπου κάθε τρίτη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, για κάθε μάθημα, πραγματοποιούνται πέντε ΟΣΣ τετράωρης διάρκειας η κάθε μία.

3Ποιες ημέρες γίνονται οι ΟΣΣ;

Οι ΟΣΣ γίνονται σαββατοκύριακα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι αναζητούν εργασία και μπορεί να βρουν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα μεταφορικά «κόστη».

4Συνολικά, πόσες ΟΣΣ πραγματοποιούνται;

Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται πέντε δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως ΟΣΣ, σε ημερομηνίες που είναι γνωστές από την αρχή του εξαμήνου. Υπενθυμίζουμε ότι η κάθε ΘΕ έχει συνολικά τέσσερα μαθήματα, δύο κατά το 1ο εξάμηνο και δύο κατά το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Άρα, αν επιλέξετε μία θεματική ενότητα, θα παρακολουθήσετε 10 συνολικά ΟΣΣ ανά εξάμηνο. Οι δια ζώσης ΟΣΣ των μαθημάτων μίας θεματικής ενότητας πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, Σάββατο ή Κυριακή, από τις 9:00 μέχρι τις 12:15 για το ένα μάθημα, και από τις 12:45 έως τις 16:00 για το δεύτερο μάθημα. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε δραστικά τα κόστη μετακίνησης.

5Οι ΟΣΣ είναι υποχρεωτικές;

Όχι, αλλά σας ενθαρρύνουμε να τις παρακολουθήσετε για την καλύτερη επίδοση σας και αποτελεσματικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος φοίτησης

1Ποιο είναι το συνολικό κόστος του University of Athens MBA;

Το συνολικό κόστος του University of Athens MBA ανέρχεται σε 5.800 € (1.450 € ανά θεματική ενότητα × 4 θεματικές ενότητες).

2Πώς γίνεται η καταβολή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά. Πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δηλώνετε τις θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσετε. Η αποπληρωμή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου γίνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Π.χ. αν σε κάποιο έτος επιλέξετε να παρακολουθήσετε δύο ΘΕ, καταβάλλετε 1.450 € πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου. Αν επιλέξετε μία θεματική ενότητα, καταβάλλετε 725 € πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Επίσης, η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

3Τα βιβλία τα παρέχει το University of Athens MBA;

Όχι. Μέσα στο συνολικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε στο πρόγραμμα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1Ποια άτομα επιλέγονται στο University of Athens MBA;

Επιλέγονται άτομα που έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν στο Πρόγραμμα.

2Δεν έχω εργασιακή εμπειρία. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής;

Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι σημαντική, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία.

3Δεν έχω πτυχίο σχετικό με το πρόγραμμα αλλά έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;

Ναι. Η εργασιακή εμπειρία, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση, αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής. Σε κάθε περίπτωση σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για φοιτητές ΜΒΑ (MBA Foundation Course).

4Δεν έχω πτυχίο σχετικό με το πρόγραμμα και δεν έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;

Οι πιθανότητες είναι μειωμένες. Όμως, θα μελετήσουμε την αίτησή σας και αν επιλεγείτε θα πρέπει να παρακολουθήσετε το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για φοιτητές ΜΒΑ (MBA Foundation Course).

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας

1Πώς αντλώ πληροφορίες για το University of Athens MBA;