Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το University of Athens MBA

1Τι είναι το University of Athens MBA;

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

  • ΜΒΑ (General Track)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).
2Τι τίτλος απονέμεται;

Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens MBA - NKUA MBA)». Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).
3Το University of Athens MBA είναι πλήρους φοίτησης;

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε 18 μήνες και το αργότερο σε 36 μήνες (τρία έτη). Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τόσο για πλήρη φοίτηση, όσο και για μερική.

4Ποια είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται;

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο του University of Athens MBA είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και με την χρήση διάφορων εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

5Πότε απονέμεται ο τίτλος του University of Athens MBA;

Ο μεταπτυχιακός τίτλος του University of Athens MBΑ απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 12 μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα Μαθήματα

1Τα μαθήματα του προγράμματος είναι όλα υποχρεωτικά;

Από τα 12 μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, τα 8 είναι υποχρεωτικά. Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα 8 μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα τελευταία 4 οι φοιτητές μας τα επιλέγουν ανάλογα με την επιλογή φοίτησης που έχουν αποφασίσει να παρακολουθήσουν. Σε κάθε επιλογή φοίτησης αντιστοιχούν συγκεκριμένα μαθήματα από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα 4.

2Τι είναι οι ECTS;

Οι ECTS είναι οι διδακτικές μονάδες που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 ανά ακαδημαϊκό έτος. Το University of Athens MBA προσφέρει 90 ECTS. Σε κάθε ένα από τα 12 μαθήματα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες.

3Είναι υποχρεωτική η υποβολή γραπτής εργασίας στο πλαίσιο κάθε μαθήματος;

Όχι, η υποβολή της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή όμως ο βαθμός της εργασίας σταθμίζεται με 30%, η μη υποβολή της επηρεάζει τον τελικό βαθμό του μαθήματος.

4Ποια είναι η λογική των εργασιών;

Βασικός στόχος των εργασιών δεν είναι να εξεταστείτε (με την αυστηρή έννοια) στην διαμορφωμένη ύλη. Στόχος αποτελεί η εργασία να σας κατευθύνει και να σας οδηγήσει σε καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της διδακτέας ύλης. Άρα, οι εργασίες αποτελούν βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία μελέτης.

5Ποιος με κατευθύνει ως προς το τι και πώς να διαβάσω;

Για κάθε μάθημα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά εβδομάδα και κάθε ομάδα φοιτητών έχει σύμβουλο – καθηγητή που απαντά σε όλα τα ερωτήματα, είτε δια ζώσης, είτε με εξ αποστάσεως τρόπο. Επιπρόσθετα, σε όλες τις ηλεκτρονικές τάξεις των μαθημάτων υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό των διδασκόντων που μπορείτε να παρακολουθήσετε όποτε θέλετε και να κατανοήσετε την διδακτέα ύλη.

6Αν αποτύχω στη τελική εξέταση, υπάρχει άλλη εξέταση;

Ναι. Διεξάγεται επαναληπτική εξέταση κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις

1Τι είναι η ΟΣΣ;

ΟΣΣ είναι η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Ουσιαστικά είναι μία συνάντηση στην οποία διδάσκονται και παρουσιάζονται σημαντικά θέματα της ύλης, γίνονται ομιλίες και λύνονται απορίες.

2Κάθε πότε γίνεται ΟΣΣ;

ΟΣΣ γίνονται περίπου κάθε τρίτη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, για κάθε μάθημα, πραγματοποιούνται πέντε ΟΣΣ τετράωρης διάρκειας η κάθε μία.

3Ποιες ημέρες γίνονται οι ΟΣΣ;

Οι ΟΣΣ γίνονται σαββατοκύριακα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι αναζητούν εργασία και μπορεί να βρουν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα μεταφορικά «κόστη».

4Συνολικά, πόσες ΟΣΣ πραγματοποιούνται;

Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται πέντε ΟΣΣ, σε ημερομηνίες που είναι γνωστές από την αρχή του εξαμήνου. Οι συναντήσεις των φοιτητών μας με το διδακτικό προσωπικό πραγματοποιούνται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Όλες οι συναντήσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή, είτε είναι δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως. Οι δια ζώσης συναντήσεις έχουν ως στόχο την σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας και τη δημιουργία της ανάλογης δικτύωσης.

5Οι ΟΣΣ είναι υποχρεωτικές;

Όχι, αλλά σας ενθαρρύνουμε να τις παρακολουθήσετε για την καλύτερη επίδοση σας και αποτελεσματικότητα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το κόστος φοίτησης

1Ποιο είναι το συνολικό κόστος του University of Athens MBA;

Το συνολικό κόστος του University of Athens MBA ανέρχεται σε 5.700 € (1.900 € ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στη full time φοίτηση και 950 € ανά εξάμηνο στην part time φοίτηση).

2Πώς γίνεται η καταβολή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά. Πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους καταβάλετε τα δίδακτρα του εξαμήνου.

Επίσης, η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

3Τα βιβλία τα παρέχει το University of Athens MBA;

Όχι. Μέσα στο συνολικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε στο πρόγραμμα.

4Προβλέπονται υποτροφίες στο University of Athens MBA;

Ναι, εκτός των θεσμοθετημένων υποτροφιών που προβλέπονται βάσει της νομοθεσίας, απονέμονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές του ΜΒΑ, ανταποδοτικές υποτροφίες ή/και χρηματοδοτούμενες από εξωτερικούς φορείς.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

1Ποια άτομα επιλέγονται στο University of Athens MBA;

Επιλέγονται άτομα που έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιτύχουν στο Πρόγραμμα.

2Δεν έχω εργασιακή εμπειρία. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής;

Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι σημαντική, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν μακρά εργασιακή εμπειρία.

3Δεν έχω πτυχίο σχετικό με το πρόγραμμα αλλά έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;

Ναι. Η εργασιακή εμπειρία, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση, αυξάνει τις πιθανότητες επιλογής.

4Δεν έχω πτυχίο σχετικό με το πρόγραμμα και δεν έχω εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις. Έχω πιθανότητες επιλογής;

Οι πιθανότητες είναι μειωμένες. Όμως, θα μελετήσουμε την αίτησή σας και αν επιλεγείτε θα σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε κάποια προπαρασκευαστικά μαθήματα που θα σας προτείνουμε.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας

1Πώς αντλώ πληροφορίες για το University of Athens MBA;