Στο University of Athens MBA γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια.

Στο πρόγραμμά μας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Πρόγραμμα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί.

Στην συνέχεια και όταν τους ζητηθούν, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Τίτλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία

Αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση αίτησης καθώς και για την αποστολή των δικαιολογητικών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Αίτηση Εγγραφής

Στην συνέχεια και όταν τους ζητηθούν, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία (selfie), στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω Skype, Microsoft teams ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.