Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στο University of Athens MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 είναι ανοιχτή με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2024.

Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

 

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του University of Athens MBA, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε σχετικές οδηγίες).
  3. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του University of Athens MBA (Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

Ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Αίτησης


33%

Α. Προσωπικά Στοιχεία

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Εκπαίδευση - Έρευνα

1ο πτυχίο
2ο πτυχίο
3ο πτυχίο
Ερευνητική Δραστηριότητα

Δ. Ξένες Γλώσσες

1η ξένη γλώσσα
2η ξένη γλώσσα
3η ξένη γλώσσα

Ε. Εργασιακή Εμπειρία (εάν υπάρχει)

1η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011
2η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011
3η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011

ΣΤ. Συστατικές Επιστολές

1η συστατική επιστολή
2η συστατική επιστολή

Ζ. Άλλες Πληροφορίες

Παρακαλούμε γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την υποψηφιότητά σας καθώς και αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη Γραμματεία του Προγράμματος.