Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής
Διευθυντής University of Athens MBA


Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ο Δρ. Βασιλείου δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, η ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, η ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η χρηματοοικονο¬μική ανάλυση και τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Έχει κάνει εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Βασιλείου Δ., Ν. Ηρειώτης και Δ. Μπάλιος, (2019), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  2. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2018), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Βʹ Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  3. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2018), Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Βʹ Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  4. Βασιλείου Δ., Ν. Ηρειώτης, Δ. Μπάλιος και Μ. Μενεξιάδης, (2017), Εσωτερικός Έλεγχος, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  5. Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2016), “Delisted vs. Voluntary Delisted vs. Remain Listed: Financial Disclosure Timing”, Applied Economics Letters, Vol. 23, No. 11, pp. 773-776.
  6. Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2016), “SMEs Capital Structure Determinants During Severe Economic Crisis: The Case of Greece”, Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.
  7. Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. Vasiliou, D. (2015), “Delisted vs. Voluntary Delisted vs. Remain Listed: An Ordered Analysis”, Applied Economics Letters, Vol. 22, issue 1, pp. 66-70.
  8. Daskalakis, N., Eriotis, N., Thanou, E. and Vasiliou, D. (2014), “Capital Structure and Size: New Evidence Across the Broad Spectrum of SMEs”, Managerial Finance, Vol. 40, No. 12, pp. 1207 – 1222.
  9. Kanas, A., Vasiliou, D. and Eriotis, N. (2012), “Revisiting Bank Profitability: A Semi-parametric Approach”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 22, No. 4, pp. 990-1005.
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 501
210 368 9486
dvasiliou@econ.uoa.gr